صدور ۱۰ هزار میلیارد تومان برگ تشخیص برای فرارهای مالیاتی بزرگ در سال جاری


تهران – ایرنا – رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر استفاده حداکثری از ابزارهای قانونی در مقابله با فرارهای مالیاتی بزرگ تاکید کرد و گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان برگ تشخیص برای فرارهای مالیاتی بزرگ در سال جاری صادر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973934/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری