۹۷ درصد اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش‌افزوده، بدون رسیدگی پذیرش می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۹۷ درصد اظهارنامه‌ های مالیات بر ارزش افزوده بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85338834/%DB%B9%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری