۹۲ میلیون صورتحساب به ارزش ۹۲۰ هزار میلیارد تومان در سامانه مودیان صادر شد


تهران-ایرنا- رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۵۴۰ شرکت در سامانه مودیان حضور دارند که ۹۲ میلیون صورتحساب الکترونیکی به ارزش ۹۲۰ هزار میلیارد تومان در سامانه مودیان و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی صادر شد.   


منبع: https://www.irna.ir/news/85056823/%DB%B9%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B9%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری