۷ هزار شرکت و مودی، مالیات را به موسسه‌های خیریه پرداخت کردند


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پارسال ۶ هزار شرکت و یک‌هزار مودی، مالیات را به موسسات خیریه پرداخت کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041825/%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری