۷ اقدام وزارت اقتصاد برای رفع ناترازی نظام بانکی/ ۱۳۰ همت دارایی واگذار شد


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یک رکن سیاست‌گذار اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر به دلیل رابطه سهامداری با بانک‌های دولتی، خصوصی‌شده و همچنین مسئولیت قانونی در قبال بانک‌های خصوصی دارنده سهام مازاد، اقدامات موثری را در چارچوب وظایف خود برای رفع ناترازی در نظام بانکی به انجام داده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85414185/%DB%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری