۶ هزار میلیارد تومان جرایم مالیاتی تولیدکنندگان بخشیده شد


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان از بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی به میزان ۶ هزار میلیارد تومان در یک سال گذشته خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976577/%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری