۴۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات ارزش افزوده به شهرداری و دهیاری‌ها پرداخت شد


همدان- ایرنا- رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۴۰ هزار میلیارد تومان در چهار ماهه امسال از محل درآمد مالیات ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاریهای کشور پرداخت شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85216851/%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری