۳۹ خودروی خارجی اموال تملیکی فروش رفت


تهران- ایرنا- رمزگشایی پیشنهادهای مزایده سراسری و الکترونیکی اموال منقول شماره ۲۶۳ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برگزار شد که ضمن ثبت رشد ۴۹ درصدی برای این مزایده، ۳۹ خودروی خارجی اموال تملیکی فروش رفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968910/%DB%B3%DB%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری