۳۷ میلیارد تومان کالا در هشتمین حراج حضوری اموال تملیکی به فروش رفت


تهران- ایرنا- معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: هشتمین حراج حضوری اموال تملیکی در حضور رییس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای شورای فروش این سازمان، برگزار و ۳۷ میلیارد تومان کالا به فروش رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975418/%DB%B3%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری