۳۵ میلیون تومان میانگین مالیات پرداختی پزشکان/ مالیات ۵۰ درصد مشاغل صفر است


تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات بالغ بر ۵۰ درصد از مودیان مشاغل صفر بوده است، گفت: میانگین مالیات مقطوع تبصره ۱۰۰ پزشکان و دندانپزشکان ۳۵ میلیون تومان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85152945/%DB%B3%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF