۲ هزار تن ذرت فاسد شده، برای تبدیل به الکل از بندر بهشهر خارج شد


تهران-ایرنا- مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: علت عدم خروج ذرت از بندر بهشهر مشکلات قضایی بود که بعد از صدور رای، از روز گذشته خروج ذرت از بندر آغاز شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137732/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC