۲۶۶ میلیارد ریال کالا در حراج حضوری اموال تملیکی به فروش رسید


تهران- ایرنا- در دهمین حراج حضوری سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بیش از ۲۶۶ میلیارد ریال انواع کالا به فروش رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024157/%DB%B2%DB%B6%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری