۲۱۷ هزار میلیارد تومان از بدهی شرکت‌های دولتی کم شد/ ۱۳۷۶ هزار میلیارد بدهی دولت تا پایان بهار

بررسی جداول آماری نشان می‌دهد که تا پایان مهرماه امسال بدهی دولت برابر بیش از ۱۳۷۶ هزار میلیارد تومان است؛ همچنین میزان مطالبات دولت ۶۳۴.۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

میزان بدهی شرکت‌های دولتی و مطالبات شرکت‌های دولتی در پایان خردادماه امسال نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافته است.

مازاد بدهی بر مطالبات دولت تا پایان امسال برابر ۷۴۲ هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی آخرین وضعیت کلان بدهی‌ها و مطالبات دولت، روند فصلی نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی، وضعیت بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک اشخاص و نهادها، عملکرد انتشار و تسویه اوراق بهادار دولت، وضعیت شاخص‌های اثرگذار بر بازارهای پولی و مالی کشور را منتشر کرد.

براساس این گزارش بدهی شرکت‌های دولتی تا پایان بهار امسال بیش از ۱۴۵۱ هزارمیلیارد تومان و مطالبات شرکت‌های دولتی ۴۶۵.۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

۲۱۷ هزار میلیارد تومان از بدهی شرکت‌های دولتی کم شد/ ۱۳۷۶ هزار میلیارد بدهی دولت تا پایان بهار


منبع: https://www.irna.ir/news/84949512/%DB%B2%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1

براساس این گزارش بدهی شرکت‌های دولتی ۲۱۷ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان و مطالبات شرکت‌های دولتی ۶۴۰ هزار و ۵۱ میلیارد تومان کم شده است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری