۱۵۰۰ میلیارد تومان کالا در پنجمین مزایده سراسری سازمان اموال تملیکی عرضه شد


تهران- ایرنا- معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در پنجمین مزایده سراسری این سازمان یک هزار و ۷۸۸ پارتی کالا به ارزش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عرضه شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221560/%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری