۱۲ اقدام راهبردی برای نظام مالیاتی تدوین شد 


 تهران- ایرنا-مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: ۱۲ اقدام راهبردی برای نظام مالیاتی تدوین شد که شرایط را برای بهبود عملکرد مالیاتی کشور فراهم می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036256/%DB%B1%DB%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری