۱۲۰۰ میلیارد تومان از سپرده‌ شرکت‌کنندگان در مزایده خودروهای خارجی بازپرداخت شد

به گزارش ایرنا از سازمان اموال تملیکی، براین اساس متقاضیانی که برای خرید خودرو در این مزایده شرکت کرده و وجه سپرده قانونی خود را به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز کرده و برنده نشدند، ظرف پنج روز سپرده خود را دریافت کردند که یک رکورد قلمداد می‌شود.

جزئیات دور دوم مزایده خودروهای خارجی به شماره ۵۶۶ در رسانه‌ها منتشر شده است و از تاریخ ۲۶ مهرماه امکان بازدید متقاضیان از خودروهای باقی مانده فراهم خواهد بود.

به شرکت کنندگان در مزایده‌های سازمان اموال تملیکی توصیه می‌شود وجه سپرده قانونی خود را به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پرداخت کنند تا پس از اعلام نتایج و در صورت برنده نشدن، مبالغ آنها زودتر به حسابشان واریز شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84912312/%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C

نتایج مزایده شماره ۵۶۵ خودروهای خارجی ۱۶ مهرماه با حضور نمایندگان دستگاه‌های قضایی و نظارتی و اجرایی اعلام شده بود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری