۱۱۰۰ میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی استان تهران به فروش رفت


تهران – ایرنا – مدیرکل اموال تملیکی استان تهران گفت: ۱۱۰۰ میلیارد تومان کالاهای تحت اختیار این اداره در ۱۳ ماه گذشته به فروش رفت که رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه دوره قبل داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232104/%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری