یارانه کمک معیشتی مرداد ماه ۱۴۰۲ واریز شد


تهران- ایرنا- یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۰ مربوط به مرداد ۱۴۰۲ به حساب همه سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه در سراسر کشور واریز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195514/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری