گزارش مسئول اطلاع‌رسانی دولت درباره پروژه‌های عمرانی دوره رئیسی و روحانی


تهران- ایرنا- رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در رشته توییتی به مقایسه پروژه‌های عمرانی و وضعیت سازندگی دولت رئیسی و روحانی پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109115/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری