گزارش عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس قرائت شد


تهران – ایرنا – گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در مجلس شورای اسلامی قرائت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022176/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری