گزارش خاندوزی درباره وضعیت اقتصادی به مجلس خبرگان


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح وضعیت اقتصادی کشور به ۲ هجوم ارزی اشاره کرد و گفت: قبل از جنگ غزه در مهرماه نرخ ارز داشت به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان می‌رسید که با مجموعه تدابیر انجام شده و آزاد سازی منابع، مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85409338/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری