گام بلند دولت برای کالاهای رسوبی بنادر؛ ۸۰ کانتینر هرمزگان چطور در کرمان ساماندهی شد؟


کرمان- ایرنا- خبر کلی بود و با کمی ابهام: ۸۰ کانتینر کالاهای رسوبی بندر شهید رجایی واقع در هرمزگان، به همت اداره کل اموال تملیکی استان کرمان در سیرجان تعیین تکلیف شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85396753/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DB%B8%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری