گام بلند دولت برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن در اصفهان


اصفهان- ایرنا – دولت سیزدهم با الحاق زمین به محدوده شهرهای اصفهان و بازگردانی زمین‌ های دولتی به چرخه ساخت و ساز به‌دنبال برداشتن گامی بلند برای مرتفع کردن چالش تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در این استان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85210290/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری