کمک هزینه نانوایان از ۳۰ به ۴۰ درصد افزایش یافت


تهران- ایرنا- سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان گفت: کمک هزینه نانوایان از ۳۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85158509/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA