کشورهای موفق جهان در حوزه مسکن چه کرده‌اند؟


تهران- ایرنا- اسکان افراد به ویژه طبقه نیازمند و غیرمرفه، یکی از مهمترین برنامه دولت‌ها در جهان است اما برخی دولت‌ها موفق شده‌اند تجربه موفقی از خود در این زمینه برجای بگذارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85159533/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF