کاهش ۸ درصدی میزان تضامین شرکت در مزایده اموال منقول


تهران- ایرنا- معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت که در راستای صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال، میزان تضامین شرکت در مزایده اموال منقول سازمان از ۱۵ درصد به هفت درصد کاهش یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85305431/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری