کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی از عوامل اثرگذار بر جهش تولید است


تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی را از عوامل بسیار اثرگذار بر جهش تولید دانست و گفت: رویکرد دولت کاهش فشار مالیاتی از بخش تولید است تا آن را به سمت مالیات بر مجموع درآمد و سایر پایه‌های مالیاتی سوق دهد که در راستای کمک به بخش تولیدی کشور است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445508/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%B4

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری