کاهش ۴.۴ درصدی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در بهار ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- طبق آخرین داده‌های مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۴۲.۴ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه فصل قبل ۴.۴ واحد درصد کاهش یافته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220125/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4-%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری