کاهش نزدیک به ۱۹ درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه در آذرماه ۱۴۰۱


تهران- ایرنا- نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰، به ۴۰.۶ درصد در آذرماه سال جاری کاهش یافت که موید بهبود عملکرد اقتصاد در یکسال اخیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019049/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری