کاهش سرعت رشد پول و نقدینگی در بهمن ۱۴۰۱


تهران- ایرنا- بانک مرکزی امروز صبح گزارش شاخص‌های پولی بهمن ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد که مهمترین موارد این گزارش، کاهش سرعت رشد نقطه به نقطه پول و نقدینگی از ۷۰.۵ و ۳۴.۱ درصد در دی ماه به ۶۸.۷ و ۳۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094224/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری