کاهش حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد


تهران- ایرنا- براساس تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از ابتدای سال ۱۴۰۲حقوق گمرکی واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد تقلیل یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147807/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF