کاهش تورم سالانه تولیدکننده در بهار سال جاری

کاهش تورم سالانه

افزایش تورم فصلی

در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٥,٨ درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤.٩ درصد)، ١٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ١٥.٨ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٣٨.٥ درصد مربوط به گروه “کشاورزی” و کم­ترین تورم فصلی با ٧.٤ درصد مربوط به گروه معدن می باشد. در این فصل گروه “تولید، انتقال و توزیع برق” تورم ٠.٨- درصدی را تجربه کرده است.

در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٩,٣ درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٢.٠ درصد)، ٧.٣ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٩.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ٦٦.٢ درصد مربوط به گروه “کشاورزی” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٨.٤ درصد مربوط به گروه “تولید، انتقال و توزیع برق” می‌­باشد.

کاهش تورم سالانه تولیدکننده در بهار سال جاری

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٤٩,٧ درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٤.٣ درصد)، ٤.٦ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٩.٧ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ٦٣.٦ درصد مربوط به گروه “کشاورزی” و کم­ترین تورم سالانه با ١٣.٨ درصد مربوط به گروه “تولید، انتقال و توزیع برق” می­‌باشد.

کاهش تورم سالانه تولیدکننده در بهار سال جاری

به گزارش ایرنا از مرکز آمار، در فصل بهار ١٤٠١، شاخص قیمت کل تولیدکننده ٦٢٦,٤ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٥.٨ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٩.٣ درصد افزایش داشته و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٩.٧ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم سالانه تولیدکننده در بهار سال جاری


منبع: https://www.irna.ir/news/84881524/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

کاهش تورم سالانه تولیدکننده در بهار سال جاری

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری