کاهش تدریجی وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت 


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: براساس مصوبه کمیسیون مقرر شد سالیانه یک واحد درصد از سهم پرداختی از کل بودجه عمومی کشور برای صندوق‌های بازنشستگی کاهش پیدا کند تا در پایان برنامه هفتم توسعه بتوانیم سهم کمک‌های دولت‌ به صندوق‌های بازنشستگی را ۵ واحد درصد کاهش دهیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85190129/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری