کارنامه درخشان دولت سیزدهم در بهبود انضباط مالی طی ۵ ماه ابتدایی ۱۴۰۱+ آمار


تهران- ایرنا- رشد ۷۳ درصدی درآمد مالیاتی و ۷۰۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی و تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل در ۵ماه نخست امسال، شاهد دیگری بر حرکت دولت در مسیر انضباط مالی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915890/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%B5-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری