کارمندان کدام دستگاه ها مستقیم از خزانه حقوق می گیرند؟

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402091510587/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF

به گزارش ایسنا، داوود منظور اظهار کرد: وقتی منابعی را به دستگاهی اختصاص می دهیم، ممکن است این منابع مدتی رسوب کند؛ باید بدانیم این دستگاه از منابع تخصیصی چه مقدار جذب کرده و چه مقدار باقی مانده که اکنون این امکان فراهم است.

وی افزود: اکنون می توانیم رصد کنیم هر دستگاه چه میزان از اعتبارات تخصیصی را استفاده کرده و چه میزان باقی مانده است و متناسب با آن تخصیص های بعدی را انجام می دهیم.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، اکنون پرداخت به ذی نفع نهایی درباره کلیه حقوق بگیران دولت انجام می شود و خزانه داری مستقیما به حساب تمام کارمندان دولت پرداخت را انجام می دهد. اخیرا درباره دارو نیز این امر را اجرا کرده ایم و یارانه دارو مستقیما در وجه داروخانه ای که دارو را فروخته، قرار می گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اکنون پرداختی های دولت مستقیم به حساب ذی نفع نهایی واریز می شود و کلیه حقوق بگیران دولت حقوق خود را مستقیما دریافت می کنند. همه دستگاه ها به حساب خزانه متصل شده اند، به جز برخی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت علوم که در حال پیگیری این موضوع هستیم.

منظور گفت: از حساب واحد برای پرداخت ذی نفع نهایی استفاده می کنیم؛ بدین معنا که مستقیما به آخرین کسی که خدمات ارائه کرده، خزانه داری وجه را به نام او پرداخت می کند. با پرداخت وجه به صورت نهایی، اشراف اطلاعاتی بهتر می شود و سلامت نظام پرداخت نیز بهبود می یابد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری