کارشناسان حقوقی باید فعال‌ترین افراد در سازمان اموال تملیکی باشند


تهران- ایرنا- معاون امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از کارشناسان حوزه تحت مدیریت خود در سراسر کشور خواست تا مشارکت بیشتری در مباحث و موضوعات کاری داشته و نظرات کاربردی و کارشناسانه خود را به ستاد سازمان ارائه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030923/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری