چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و مجارستان

کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و مجارستان، پنج‌شنبه (۳ اسفند) با حضور سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه و تجارت کشور مجارستان برگزار شد. همچنین سند پایانی چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و مجارستان و چهار یادداشت تفاهم همکاری بین دو کشور در هتل اسپیناس تهران به امضا رسید.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402120302000/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86