چقدر برای نرخ بیمه و درمان از فیش حقوقی هر کارمند کسر می‌شود؟


تهران – ایرنا – معاون اول رئیس جمهور نرخ حق بیمه درمان قابل کسر از حقوق کارمندان را به دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85442961/%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری