چشم‌پوشی گمرک از درآمد ۱۳۱ هزار میلیارد ریالی

جزء (۶) بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف می‌کند در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای این جزء از قانون این فهرست را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84935594/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C

این مبلغ شامل بالغ بر ۳۸ هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال تخفیفات و معافیت‌های حقوقی ورودی و مبلغ بالغ بر ۶۱ هزار و ۳۵۱ میلیارد ریال معافیت و تخفیف مالیات بر ارزش افزوده و بالغ بر ۳۱ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال معافیت و تخفیف عوارض شهرداری مجموع درآمدی است که گمرک از آن صرف‌نظر کرده است.

به گزارش ایرنا وزارت اقتصاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در اجرای جزء (۶) بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بر اساس عملکرد پنج ماه نخست سال ۱۴۰۱ موضوع معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی مبلغ بالغ بر ۱۳۱ هزار و ۵۱۱ میلیارد ریال از درآمد گمرکی و مالیاتی خود چشم پوششی کرد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری