چرا از ۶ برنامه «توسعه‌ای» کشور «توسعه» حاصل نشد؟


تهران- ایرنا- مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، با تمرکز بر آسیب‌شناسی 6 برنامه توسعه‌ای قبلی و همچنین شرایط ویژه اقتصاد کشور، به چرایی محقق نشدن توسعه در ایران و بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم، براساس آسیب شناسی برنامه‌های قبلی پرداخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951569/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری