چرایی فرار ۲۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه از کرمان


کرمان – ایرنا – مسئولان کرمان می‌گویند فرار سرمایه ۲۰ هزار میلیارد تومانی در استان به علت ضعف مدیریت و امنیت اقتصادی، قوانین و مقررات و فضای نامناسب کسب و کار اتفاق افتاده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972359/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری