پزشکان پروانه‌های کاغذی طبابت را الکترونیکی کنند


تهران- ایرنا- دارندگان مجوز از سازمان نظام پزشکی می توانند مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85407437/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری