پروژه‌های تغذیه مصنوعی عامل افزایش ذخایر آب زیرزمینی

وی خاطرنشان کرد: آبگیری تغذیه مصنوعی دشت سهرین با دبی حدود ۲۰۰ لیتر در ثانیه انجام می‌شود و با اجرای این پروژه ضمن افزایش ذخایر آب زیرزمینی دشت و آبدهی چاه‌های موجود، امکان توسعه و بهره‌برداری بیشتر از سفره‌های آب زیرزمینی نیز فراهم می‌شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403011205168/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

محمود سرمستی درگفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مسیر کوتاه و شیب زیاد رودخانه سهرین، فرصت نفوذپذیری آب و تغذیه آبخوان را محدود می‌کند، اظهار کرد: رودخانه سهرین از ارتفاعات حدفاصل طارم – زنجان و از کوه‌های خیرالمسجد سرچشمه گرفته و پس از تلاقی با شاخه‌های فرعی به سمت شرق ادامه مسیر داده و پس از عبور از دشت سهرین به زنجان‌رود می‌رسد. 

ایسنا/زنجان مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت: پروژه تغذیه مصنوعی در فاصله ۳۰ کیلومتری غرب شهر زنجان و جنوب روستای سهرین بر روی این رودخانه اجرا شده است. 

به گزارش ایسنا، دشت زنجان نیز، دارای سفره آب زیرزمینی مناسبی است که می‌توان با اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی در منطقه، رواناب‌های سطحی را به داخل آن تزریق و در آبخوان ذخیره کرد. 

از طرفی اﻣﺮوزه کاهش ﺳﻄﺢ آب‌های زﯾﺮزمینی و ﻋﺪم ﺗﻐﺬﯾﻪ کافی، ﺗﺄﻣﯿﻦ آب را ﺑه‌ﻌﻨﻮان یکی از ﻣﻬﻤ‌ﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪودکننده ﺗﻮﺳﻌﻪ درآورده اﺳﺖ. 

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری