پرسودترین و زیان‌ده‌ترین شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ اعلام شد


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد گزارش داد: شرکت ملی گاز ایران با ۵۳ هزار میلیارد تومان سود قبل از کسر مالیات و شرکت بازرگانی دولتی ایران با ۳۹ هزار میلیارد تومان زیان قبل از کسر مالیات، به ترتیب پرسودترین و پرزیان ترین شرکت های دولتی اصلی و مادرتخصصی در سال ۱۴۰۰ بوده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133477/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF