پرداختی دولت به دستگاه‌ها به صورت اعتباری خواهد شد


تهران- ایرنا- کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در راستای شفافیت و جلوگیری از انحراف بودجه، دولت را مکلف کرد تا همه پرداختی‌هایش به دستگاهها به صورت اعتباری باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85174086/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF