پایانی بر حلقه‌های مفقوده چرخه مهار تورم و رشد تولید


تهران- ایرنا- چرخه کنترل تورم، ثبات بخشی به اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید گرچه سال‌ها کامل نشده اما نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید می‌تواند حلقه‌های مفقوده این چرخه را برای تکمیل آن گرد هم آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065965/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری