پاسخ به یک نقد تاسف برانگیز!


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد در واکنش به سرمقاله یکی از روزنامه‌ها اعلام کرد: ممکن است با نگاه سیاسی و بدون هیچ استنادی حتی آمار ارائه شده از سوی رئیس جمهور زیر سوال برود که البته جای تاسف دارد اما اینکه یک رسانه از اینکه رئیس جمهور خود را ملزم به ارائه گزارش دوره‌ای به مردم بداند، ابراز تاسف می‌کند جای شگفتی دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85151125/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2