ویژگی شاخص طرح انتقال آب از دریای عمان اتکا نداشتن به منابع دولتی است


گناباد- ایرنا- مجری طرح مطالعاتی انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور اتکا نداشتن به منابع دولتی را از ویژگی های مهم اجرای این طرح مهم ذکر کرد و گفت: تمام منابع مورد نیاز اجرای این طرح با مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای صنعتی و معدنی تامین می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972510/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری