ویدیو/ دانشگاهیان بالاخره صاحبخانه می‌شوند

خبرنگار: مریم همتی / تدوینگر: مریم غلامی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112820163/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

ویدیو/ دانشگاهیان بالاخره صاحبخانه می‌شوند

یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم احداث خوابگاه‌های متأهلی و مسکن دانشگاهیان است؛ این طرح، آغازی بر اجرای ساخت مسکن‌ دانشگاهیان به‌شمار می‌رود و احتمالا تعداد این واحدها در آینده افزایش می‌یابد.