ویدیو/ تزریق جان دوباره به خلیج گرگان

با بازگشایی کانال جدید «آشور» و آبرسانی به خلیج گرگان، یکی از بزرگترین مخاطرات زیست محیطی شمال کشور مرتفع شد و خلیج گرگان جان دوباره گرفت.

ویدیو/ تزریق جان دوباره به خلیج گرگان
تصویربردار: رامین بشرویه / تدوینگر: مریم غلامی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402090100866/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری